Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy rekawiczka24.pl dostępny pod tym samym adresem internetowym
 2. prowadzony jest przez Iamelectric Sp. z o.o. z siedzibą w Domaszczynie, ul. Wrocławska 65, Polska
 3. NIP 896-156-55-69 REGON : 367615763 KRS : 0000683698.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
 5. korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb
 6. zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Iamelectric Sp. z o.o. z siedzibą w Domaszczynie przy ul. Wrocławskiej 65 kod
  pocztowy 55-095, NIP 896-156-55-69 REGON : 367615763 KRS : 0000683698. Polska
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  rekawiczka24.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
  do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@rekawiczka24.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 782-408-135.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
  Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
  za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą,
  niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
  infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
  Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
  zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
  adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). W przypadku transakcji w Unii Europejskiej, jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT dla firm będących aktywnymi podmiotami VAT w systemie (VIES) (https://ec.europa.eu/) W cenę stacji dezynfekcyjnych zostaje wliczony koszt realizacji i pakowania produktu tj. 100zł brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
  dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
  informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
  woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia
  poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa
  Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są
  inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
  zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:
  a. Przesyłka kurierska
  b. Przesyłka kurierska pobraniowa (tylko dla klientów z Polski)
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność za pobraniem (tylko dla klientów z Polski)
  b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (tylko dla klientów z Polski)
  c. Płatności elektroniczne
  d. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
  się za stronach Sklepu.
 4. Koszty dostawy różnią się w zależności od wagi towaru, kraju dostawy oraz kwoty zamówienia. Koszt dostawy jest wyliczany na stronie zamówienia.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §
  7 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
  jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
  – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
  przy odbiorze przesyłki.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub
  kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Koszt dostawy jest naliczany automatycznie po
  wyborze sposobu dostawy przez Klienta.
 5. Dostawa Produktu za granicę jest możliwa po kontakcie z Sprzedawcą i ustaleniem kosztów
  wysyłki.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny. Zwrot należności to kwota towaru, potrącona o koszt pakowania i realizacji zamówienia tj. 100 zł brutto (dotyczy stacji do dezynfekcji)
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
  wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
  Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
  oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
  Umowy,
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały
  przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
  rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
  powrotem
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
  Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14
  dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze
  względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy:
  a. przedmiot świadczenia został rozpakowany lub był użytkowany,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres
  Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
  wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
  niniejszego Regulaminu.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
  marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
  Inpostu lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
  wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
  danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
  zawarcia tejże umowy

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i regulacji Unii Europejskiej